Postup při recyklaci papírových modelů

Jako většina produktů činnosti člověka ani papírové modely tu nebudou navždy. Věčná je jen příroda. A lidská blbost. Mělo by být v našem bytostném zájmu, aby existence člověka na planetě Zemi nebyla jen na věčné časy a nikdy jinak, neboť je již dostatečně prokázáno, že tato časová jednotka není zcela postačující. Z tohoto důvodu by mělo lidstvo začít vážně uvažovat o tom, jak vyjít s matkou přírodou, neboť její ovládnutí zdá se býti nezvládnutým. Jestliže lidstvo nepřestane vyrábět miliony tun odpadu, dojde k zavalení veškerého životního prostoru odpadky všeho druhu i původu, materiálu i velikostí, barev i zápachu. Nemáme jinou možnost než odpad recyklovat, tedy uzpůsobit pro znovupoužití.

Může se stát, že lidstvu život v odpadcích nebude vadit, neboť přiznejme si, že dnešní generace považuje za normální věci dříve považované za zvrácenost - stačí jedny hlavní televizní zprávy. I v takovém případě však bude nutno recyklovat, neboť ani zdroje surovin nejsou věčné.

Již zmíněné papírové modely nejsou žádnou výjimkou mezi ostatními odpadky člověkem vyráběnými. V porovnání s ostatními jsou dokonce hodnoceny výrazně podprůměrně, pokud jde o jejich vztah k životnímu prostředí. Již jen nápad na jejich konstrukci, který dle Vašich dopisů zaměstnává mnoho z Vás, či představa jejich sestavování může nepříznivě ovlivňovat chování člověka, který tak, rýsujíc či ohýbajíc v duchu chlopně, může, plně nesoustředěn, způsobit nejednu ekologickou katastrofu s dalekosáhlými následky či způsobit dopravní nehodu a tak přidat k horám odpadků svou tělesnou schránku. Vlastní konstrukce papírového modelu je vlastně jen ničením jiného výrobku - čistého nepoužitého papíru. O škodlivosti výroby tisiců kopií téhož není nutno se zmiňovat, tiskařská výroba mezi ostatními průmyslovými technologiemi nevyčnívá zdaleka pozitivně. Stejná situace nastává ve fázi prodeje i přesunu mezi jednotlivými články, z nichž zdánlivě posledním je modelář. V současnosti se situace zhoršuje i díky internetu, neboť papírové modely se tak mohou šířit nekontrolovaně a téměř tak lavinovitě, jako špatné zprávy.

Tím, že model získá modelář však nepříznivý vliv papírového modelu na životní prostředí zdaleka nekončí. Modelář-lepič i modelář-sběratel, zvláště pak odrůda archivář, je ochoten vyházet z bytu cokoli, jen aby se našlo místečko pro nový přírůstek. V přírodě tak končí starý i nový nábytek, staré i nové nádobí, staré i nové ošacení a obuv, staré manželky. Další stupeň útoku vzniká při samotném setavování modelů, tzv. lepení. Sestavování modelů již ze své podstaty předpokládá, že modelář bude z vcelku málo škodlivých archů vyrábět desítky a stovky malých dílů a stovky a tisíce odstřižků. Je-li modelář jen podprůměrně šikovný, násobí se výše uvedené počty počtem kopií modelu potřebných k úspěšnému sestavení jediného kusu.

Ani v případě úspěšného sestavení papírového modelu však není konec útokům na životní prostředí. Někteří z modelářů obšťasňují své bližní i vzdálené tím, že jim sestavené modely věnují. Tím jednak dochází k tomu, že v bytech modelářů dochází k uvolnění prostoru pro další a další a další modely, při jejichž lepení vznikají další a další a další stovky a tisíce odstřižků. Navíc však obdarovaný, ve snaze darujícího neurazit, snaží se umístit model na čestné místo svého bytu a je ochoten vyházet z bytu cokoli, jen aby se našlo místečko pro nový přírůstek. V přírodě tak končí starý i nový nábytek, staré i nové nádobí, staré i nové ošacení a obuv, staré manželky. Je zdokumentovám i případ, kdy modelář zanechal po skončení soutěže svůj výtvor nevyzvednutý v domnění, že v tom zmatku se jeden kus navíc ztratí.

Ti zdánlivě rozumnější modeláři, před započetím stavby nového modelu, provedou fyzicku likvidaci náhodně či losem vybraného kusu ze své sbírky. Bohužel však tak činí většinou zcela nevhodnými způsoby. Z minulosti, kdy řada z modelářů tzv. lepila modely lepidlem Kanagom, je známa řada případů, kdy likvidace byla prováděna procesem hoření. Kolik jen škodlivých spalin při tom uniklo do ovzduší. Pravdou však zůstává, že tzv. kanagomový model hoří velmi rychle, čímž se čas tvorby zplodin výrazně zkracuje.

Papírové modely, jak je jistě všeobecně známo, jsou převážně z papíru. Přesto CPM považuje za důležité tuto skutečnost zapracovávat do Pravidel pro soutěžní posuzování papírových modelů: článek 3.5.1 Papírový model je model, pro jehož stavbu bylo použito papíru jako hlavního stavebního materiálu.... Tentýž článek dále uvádí: Podíl jiných materiálů nesmí přesáhnout 10 procent.... Ať už bude výsledek snah CPM o stanovení závazného procenta jakýkoli, zůstává faktem, že papíru bude v papírových modelech i nadále většinový podíl. Proto je nanejvýš vhodné, při úvahách o možnostech recyklace, přistupovat k papírovému modelu jako k papíru. Samozřejmě není řeč o papíru balicím, toaletním či jinak nevhodném ale o papíru odpadovém. Již nepotřebný papírový model by tedy měl být předán do výkupny druhotných surovin, avšak vždy teprve až po odstranění nepapírových podílů menších než 10%. Z modelu je tedy nutno odstranit veškeré kovové díly, jako například dráty antén či vložená závažíčka jakožto i zapomenuté a zalepené nůžky, pinzety, vidličky a jiné modelářské propriety. Stejně je nutno postupovat i v případě dřevěných špejlí či párátek. Speciálně pro naši kolegyni z Bratislavy připomínáme nutnost odstranění veškerého druhu koření, jímž tato výše nejmenovaná okrášluje své modely historických automobilů. Zvláštní kapitolou jsou polystyrénové terény, jejichž odstranění je velmi náročné a vyžaduje mnohem větší manuální zručnost, než jejich osazení. Nadějně se jeví pokusy s předkládáním takovýchto modelů houfům slepic, neboť příslušníci dnešní generace drůbeže jsou natolik zblblí výchovou, že polystyrén pokládají za lahůdku nejvyšší kvality. Výzkumy v této oblasti však doposud nebyly ukončeny.

Za zcela nesmyslné a legislativou nepodložené lze naopak považovat některé požadavky některých pracovníků některých výkupen, kteří zcela neopodstatněně trvají na rozebrání modelu na jednotlivé díly či dokonce odmítají papírové díly bývalého papírového modelu vykoupit, nejsou-li tyto řádně vyžehleny. Policie České republiky v současnosti uzavřela vyšetřování případu výkupčího, který zákazníky nutil dokonce ke skládání vyžehlených dílů do původního rozložení a doplnění bývalé plochy odstřižků, přičemž jim za tímto účelem odmítal zapůjčit zahnuté nůžky. Vězte, že v podobných případech je zákon o ochraně spotřebitele na Vaší straně.

Je sice pravdou, že průmysl prosperující v oboru recyklace odpadů doposud nezareagoval na potřeby modelářů a výkupny proto zatím nenabízejí zvláštní sazbu pro výkup papírových modelů zohledňující nejen váhu modelu, ale hlavně množství práce do modelu vloženého při jeho lepení. To však v žádném případě nemůže ospravedlňovat jednání jedinců, které ilustrují naše obrázky. Pohození modelu do přírody není tím správným procesem a to přesto, že bývalý majitel se snažil urychlit zpracování modelu mikroorganismy, tzv. kompostizaci, důsledným rozdělením na jednotlivé konstrukční celky. Jestliže se již modelář dostane do situace, kdy se v okolí nevyskytuje žádná otevřená výkupna druhotných surovin, měl by zvolit cestu tzv. zprostředkované likvidace. Ta je realizována budováním a provozováním široké sítě sběrných košů. Bohužel se však vyskytují neukáznění spoluobčané, kteří tato sběrná místa zaplňují i odpadky s papírovými modely zcela nesouvisejícími.

Pevně věřím, že většina modelářské obce si uvědomuje vážnost situace a k jejímu řešení bude přistupovat velmi zodpovědně. Zcela ideálním postupem se jeví opuštění tohoto záludného hobby.

2004-02-14
Doplnění informace odkazem na stránku výrobce zařízení, jež se pro modeláře jeví nadmíru užitečným.